PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

Phụ lục 2. Danh mục hồ sơ đi học nước ngoài
   

 
 
Danh mục hồ sơ
 
 
Số lượng
 
Trách nhiệm thựchiện
 
1. Đi công tác tại nước ngoài, đi học dưới 3 tháng
 
 
 
 
         1. Đơn xin đi học (công tác)
 
1
 
Cá nhân
         2. Công văn đề cử cán của đơn vị
 
1
 
Đơn vị trực tiếp QLCB
 
         3. Thư mời của cơ sở đào tạo (nếu tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch) trong thư mời phải nêu rõ trình độ được đào tạo, thời gian học tập, nguồn kinh phí.
 
1
 
Cơ sở đào tạo+Cá nhân
 
         4. Quyết định cử cán bộ đi công tác/học tập của Trường 
 
4
 
Phòng TCCB
         5. Nếu lần đầu đi nước ngoài phải có chứng chỉ, văn bằng về trình độ ngoại ngữ phù hợp với chuyến đi và Sơ yếu lý lịch cán bộ có dán ảnh theo
 
1
 
Cá nhân
 
 2. Đi học có bằng cấp hoặc từ 3 tháng trở lên
 
 
 
 
         1. Đơn xin đi học(mẫu 1), đi học bằng ngân sách nhà nước (mẫu 8)
 
1
 
Cá nhân
         2. Công văn đề cử cán bộ đi học của đơn vị (mẫu 2),  Biên bản họp Bộ môn cử viên chức đi học
 
1
 
Đơn vị trực tiếp QLCB
 
         3. Thư mời của cơ sở đào tạo nước ngoài (kèm bản dịch có công chứng) trong thư mời phải nêu rõ trình độ được đào tạo, thời gian học tập, nguồn kinh phí.
 
1
 
Cơ sở đào tạo+Cá nhân
         4. Sơ yếu lý lịch cán bộ có dán ảnh theo
 
1
 
Cá nhân
         5. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ đi học song phương(mẫu 4) và đi học bằng ngân sách Nhà nước
 
1
 
Cá nhân
 
         6. Bản sao có công chứng bằng cấp, bảng điểm của bậc học trước đó (kèm bản dịch có công chứng nếu bằng cấp là tiếng nước ngoài)
 
1
 
Cá nhân
 
         7. Bản sao có công chứng chứng chỉ, văn bằng về trình độ ngoại ngữ phù hợp với nước được cử đi học
 
1
 
Cá nhân
 
         8. Bản sao quyết định tuyển dụng biên chế hoặc hợp đồng lao động dài hạn.
 
1
 
Cá nhân
       10. Phiếu đăng ký đi học SĐH có dán ảnh
 
1
 
Cá nhân
       11. Riêng đối với đi học NCS có thêm đề cương nghiên cứu và công trình khoa học đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành ở trong và ngoài nước
 
1
 
Cá nhân
       12. CV đề nghị Bộ ra quyết định cử cán bộ đi học (nếu đi học bằng Ngân sách Nhà nước) 
 
4
 
Phòng TCCB
       13. Quyết định cử cán bộ đi học của Trường
 
4
 
Phòng TCCB
 
         Nếu đi học bằng Ngân sách Nhà nước, mỗi loại hồ sơ
 
4
 
Cá nhân
 
3. Hồ sơ xin gia hạn
 
 
 
 
     1. Đơn xin gia hạn thời gian học tập
 
1
 
Cá nhân
     2. Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm xin gia hạn
 
1
 
Cá nhân
     3. Giấy chứng nhận của Cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại
 
1
 
Cá nhân
 
     4. Giấy xác nhận/Thư mời... của cơ sở đào tạo về việc gia hạn học tập (kèm bản dịch có công chứng)
 
1
 
Cơ sở đào tạo+Cá nhân
 
     5. Bản sao các quyết định cử đi học
 
1
 
Cá nhân
     6. Công văn đề nghị gia hạn thời gian học tập
 
1
 
Đơn vị trực tiếp QLCB
 
4
 
Phòng TCCB
     8. Công văn đề nghị Bộ cho gia hạn thời gian học tập (nếu đi học bằng Ngân sách Nhà nước)
 
4
 
Phòng TCCB
     9. Bản Cam kết tự túc học phí vượt trội nếu đi học bằng ngân sách nhà nước
 
1
 
Cá nhân
 
Nếu học bằng Ngân sách Nhà nước, mỗi loại hồ sơ
 
4
 
Cá nhân

 
Phụ lục 3. Danh mục hồ sơ đi học nước ngoài về
 

 

 
 
Danh mục hồ sơ
 
Số lượng
 
Trách nhiệm thực hiện
 
1. Đi dưới 3 tháng
 
 
 
 
            1. Báo cáo tình hình kết quả học tập
 
1
 
Cá nhân
 
            3. Bản sao có công chứng văn bằng hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học trong khi chờ cấp bằng do cơ sở đào tạo cấp (nếu có).
 
1
 
Cá nhân
 
2. Đi học có bằng cấp hoặc từ 3 tháng trở lên
 
 
 
 
            1. Báo cáo tình hình kết quả học tập
 
1
 
Cá nhân
 
            2. Giấy chứng nhận của Cơ quan ngoại giao Việt Nam ở
         nước sở tại
 
1
 
Cá nhân
 
            3. Bản sao có công chứng văn bằng hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học trong khi chờ cấp bằng do cơ sở đào tạo cấp.
 
1
 
Cá nhân
 
            4. Bản sao các Quyết định cử đi học
 
1
 
Cá nhân
 
            5. Lý lịch khoa học đối với cán bộ được cử đi học Tiến sĩ
  
 
1
 
Cá nhân
 
            6. Giấy biên nhận nộp Luận văn cho Thư viện của Trường
 
1
 
Cá nhân
 
            7. Công văn đề nghị Bộ thu nhận cán bộ đi học ở nước
ngoài về (nếu đi học bằng Ngân sách Nhà nước)
 
4
 
Phòng TCCB
 
            8. Giấy biên nhận các hồ sơ đã nộp cho P.TCCB
 
 
2
 
Phòng TCCB
 
4
 
Phòng TCCB
 
Nếu học bằng Ngân sách Nhà nước, mỗi loại hồ sơ
 
4
Cá nhân

 
 

Số lần xem trang : :2244
Nhập ngày : 15-07-2009
Điều chỉnh lần cuối :21-10-2014

Đào tạo, bồi dưỡng

Danh mục hồ sơ đi học trong nước (15-09-2014)

Quy chế đào tạo bồi dưỡng (05-05-2014)