b> Thử nghiệm cập nhật web

Statifics

Hit counter:

Users online 2624
System: 595478
in 1 hour ago

PERSONNEL:

   Head/ Deputy Head:

             -   Mr. Le Huu Khuong, Assoc.Prof., Ph.D

             Tel.: 37220263           Email: khuong.lehuu@hcmuaf.edu.vn; lhkhuong@gmail.com.vn

            -   Mr. Nguyen Van Nam, MS.c 

              Tel.: 37220263         Email: vanam.senior@gmail.com;  nguyenvannam@hcmuaf.edu.vn

   Staff:     

        -   Huynh Nguyet Anh

             Tel.: 38963341            Email: nguyetanh@hcmuaf.edu.vn 

          -    Le Vu Thuy Lam 

            Tel.: 38963341     

       -   Tran Thi Truong Giang

             Tel. : 38963341 

        -  Than Minh Tan

            Tel.: 38963341 

        - Le Hoai Ninh

              Tel.: 38963341

  Email: ptccb@hcmuaf.edu.vn

 

Page count: 9065
Last modify: 17-12-2014

Nhân sự

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không sáu năm bốn

Xem trả lời của bạn !