Chức năng - nhiệm vụ

 

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác tổ chức và cán bộ, quy hoạch đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý ; xây dựng kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý của các đơn vị; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động; tham mưu thực hiện công tác pháp chế trong Trường và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
 Nhiệm vụ:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đào tạo, khoa học và công nghệ của Nhà trường, nghiên cứu đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong Trường;
2. Phối hợp với các Khoa, Viện, các Trung tâm, Phòng ban chức năng lập kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường. Ðề xuất và làm các thủ tục cho việc cử giảng viên, cán bộ viên chức đi học tập các lớp chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, thực tập sinh, cao học, nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước đúng tiêu chuẩn quy định ban hành;
3. Lập kế hoạch nhu cầu về lao động và biên chế hàng năm trình Hiệu trưởng phương án phân phối chỉ tiêu cho các đơn vị;
4. Tổ chức thực hiện quy trình thi tuyển, tuyển dụng cán bộ viên chức mới, thi chuyển ngạch, thi nâng ngạch, chuẩn bị văn bản để Hiệu trưởng ký các hợp đồng lao động dài hạn. Ðược Hiệu trưởng uỷ quyền để ký hợp đồng lao động ngắn hạn từ một năm trở lại để phục vụ nhu cầu công tác của Trường;
5. Tham mưu về nhân sự để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ. Soạn thảo các văn bản về tổ chức nhân sự do Hiệu trưởng ban hành;
6. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác tổ chức nhân sự theo quy định của pháp luật;
7. Tham mưu cho Hiệu trưởng về đánh giá giảng viên, cán bộ, viên chức hàng năm. Thường trực các Hội đồng: Thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, xét đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ viên chức đến độ tuổi nghỉ hưu;
8. Quản lý và cập nhật hồ sơ, lý lịch giảng viên, cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong Trường; lập các biểu và báo cáo thống kê nhân sự định kỳ theo quy định;
9. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: Chủ trì phổ biến các chế độ chính sách mới cho cán bộ viên chức; làm thủ tục nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ không lương,trợ cấp,... cho người lao động theo chế độ hiện hành;
10. Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng và ban hành hoặc bãi bỏ các nội quy, quy chế, quy định trong nội bộ Nhà trường nhằm đảm bảo việc điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của Nhà trường theo đúng các quy định hiện hành;
11. Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác xét các danh hiệu nhà giáo; phục vụ cho việc xét chức danh Giáo sư và Phó giáo sư;
12. Kết hợp với Phòng QTVT (Đội bảo vệ), Phòng CTSV, Phòng HTQT, Phòng ĐT để thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, công tác đảm bảo trật tự và an toàn trong Trường;
13. Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính đảm bảo quyền lợi cho người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn;
14. Tham gia phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính, các đơn vị và các tổ chức có liên quan xây dựng và thực hiện “Quy chế chi tiêu nội bộ” theo đúng quy định của Nhà nước.
15. Cấp giấy giới thiệu, giấy chứng nhận, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng được cử đi công tác.
        16. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu vực Trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường làm tốt công tác điều tra xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Trường. Giải quyết các vấn đề liên quan đến tính mạng, tài sản của cá nhân, tập thể trong khu vực Nhà trường. Quản lý công tác nhân khẩu trong Trường theo quy định của pháp luật.
        17. Phối hợp với Phòng QTVT và HTQT đảm bảo an toàn cho lưu học sinh và khách quốc tế đến học tập và công tác tại trường, theo quy định của Nhà trường và pháp luật.
        18. Đề xuất với Hiệu trưởng và các đơn vị liên quan của Trường trong việc đào tạo nguồn lực có trình độ Tiến sĩ.

Số lần xem trang: 2726
Điều chỉnh lần cuối: 14-07-2014

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám bốn sáu bốn

Xem trả lời của bạn !