TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM     
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      
  PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ    
      HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
           
STT TÊN VĂN BẢN NGÀY
BAN HÀNH
NỘI DUNG NGƯỜI KÝ  
1 999-QĐ-ĐHNL-TCCB 14/07/2008 Quyết định ban hành Qui định tạm thời về hệ thống tổ chức và quản lý TS. Trịnh Trường Giang
2 628-QĐ-ĐHNL-TCCB 04/05/2010 Quyết định ban hành Qui định Nội quy ra vào cơ quan  TS. Trịnh Trường Giang
3 2276/QĐ-ĐHNL-TCCB 19/10/2012 V/v phân công nhiệm vụ và thẩm quyền của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2012-2017 PGS. TS. Nguyễn Hay
4 1176/QĐ-ĐHNL-TCCB 28/05/2013 V/v: Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh PGS. TS. Nguyễn Hay
5 250/QĐ-ĐHNL-TCCB 19/02/2014 V/v: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
6 635/QĐ-ĐHNL-TCCB-PHGL 02/04/2014 V/v: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại Gia Lai  PGS. TS. Nguyễn Hay
7 1297-QĐ-ĐHNL-TCCB 07/08/2009 Quyết định ban hành Qui định tạm thời về công tác cố vấn học tập các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ  TS. Trịnh Trường Giang
8 2036-QĐ-ĐHNL-TCCB 14/10/2009 Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học các Bộ (Không thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo )Tỉnh, thành phố, ký kết các hợp đồng khoa học TS. Trịnh Trường Giang
9 424/QĐ-ĐHNL-TCCB 13/03/2014 V/v: Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo, ban thường trực và tổ thư ký giúp việc Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
10 3562/QĐ-ĐHNL-TCCB-TTR 27/12/2014 V/v: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ của Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
11 47/QC-ĐHNL-TCCB 09/01/2014 V/v: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, lấy phiếu tín nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
12 605/QĐ-ĐHNL-TCCB 01/04/2014 Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, lấy phiếu tín nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
13 161/QĐ-ĐHNL-TCCB 25/01/2014 V/v: Ban hành quy định về xử lý kỷ luật viên chức của Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
14 1335/QĐ-ĐHNL-TCCB 11/06/2014 Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức viên chức quản lý các bộ phận của các đơn vị trực thuộc trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
15 2702/QĐ-ĐHNL-TCCB 27/10/2014 V/v: ban hành quy chế tuyển dụng, quản lý viên chức và người lao động Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
16 3237/QĐ-ĐHNL-TCCB 11/12/2014 V/v: Ban hành quy chế đánh giá viên chức của Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
17 1460/QĐ-ĐHNL-TCCB 02/06/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định về việc bàn giao công việc đối với viên chức PGS. TS. Nguyễn Hay
18 483/QĐ-ĐHNL-TCCB 12/04/2007 Quyết định ban hành Qui chế quản lý và chọn cử cán bộ,
viên chức đi công tác và học tập tại nước ngoài 
TS. Trịnh Trường Giang
19 609/QĐ-ĐHNL-TCCB 01/04/2014 V/v: Ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
20 2357/QĐ-ĐHNL-TCCB 26/09/2014 V/v: Ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước đối với viên chức và người lao động  PGS. TS. Nguyễn Hay
21 1384/QĐ-ĐHNL-TCCB 28/05/2015 V/v: Ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước đối với viên chức và người lao động  PGS. TS. Nguyễn Hay
22 1106-QĐ-ĐHNL-TCCB 10/07/2009 Quyết định ban hành Qui định về trình tự, thủ tục và công tác quản lý trong đào tạo cán bộ của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM TS. Trịnh Trường Giang
23 2138-QĐ-ĐHNL-TCCB 26/10/2010 Quyết định ban hành Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM TS. Trịnh Trường Giang
24 722-QĐ-ĐHNL-TCCB 11/04/2012 Quyết định ban hành Qui định về tổ chức và quản lý công tác thỉnh giảng tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM  TS. Trịnh Trường Giang
25 723/QĐ-ĐHNL-TCCB 11/04/2012 Quyết định ban hành Qui định về chế độ làm việc đối với giảng viên của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM  TS. Trịnh Trường Giang
26 1804/QĐ-ĐHNL-TCCB 25/06/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợi của giảng viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM PGS.TS. Nguyễn Hay
27 147-QĐ-ĐHNL-TCCB 28/01/2008 Quyết định ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính TS. Trịnh Trường Giang
28 358-QĐ-ĐHNL-TCCB 17/03/2009 Quyết định ban hành Qui chế nhà thi đấu thể dục Thể thao TS. Trịnh Trường Giang
29 573-QĐ-ĐHNL-TCCB 08/04/2009 Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường TS. Trịnh Trường Giang
30 1022-QĐ-ĐHNL-TCCB 10/06/2010 Quyết định ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của trung tâm đào tạo quốc tế trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM TS. Trịnh Trường Giang
31 2729-QĐ-ĐHNL-TCCB 30/12/2010 Quyết định ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của
Trung Tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ - Đại học
Nông Lâm  trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
TS. Trịnh Trường Giang
32 681-QĐ-ĐHNL-TCCB 15/04/2011 Quyết định ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của
Trung tâm Dịch vụ Sinh viên trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
TS. Trịnh Trường Giang
33 1580/QĐ-ĐHNL-TCCB 11/07/2013 V/v: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh PGS. TS. Nguyễn Hay
34 1312/QĐ-ĐHNL-TCCB 21/05/2015 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện Trường ĐHNL TP.HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
35 1352/QĐ-ĐHNL-TCCB 26/05/2015 Quyết định ban hành Quy chế về hoạt động về hợp tác quốc tế Trường ĐHNL TP.HCM PGS. TS. Nguyễn Hay
36 2044/QĐ-ĐHNL-TCCB 27/07/2015 QĐ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh PGS. TS. Nguyễn Hay
37 743-QĐ-ĐHNL-TCCB 23/5/2008 Quyết định ban hành kèm theo qui định về cập nhật thông tin lên trang tin điện tử của đơn vị và của trường TS. Trịnh Trường Giang
38 1753-QĐ-ĐHNL-TCCB 13/09/2010 Quyết định ban hành Qui định về công tác cơ sở dữ liệu của Trường TS. Trịnh Trường Giang
39 1581/QĐ-ĐHNL-TCCB 11/07/2013 V/v: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh PGS. TS. Nguyễn Hay
40 1238-QĐ-ĐHNL-TCCB 01/07/2011 Quyết định ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  TS. Trịnh Trường Giang
41 2950/QĐ-ĐHNL-TCCB 03/12/2013 V/v: Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh PGS. TS. Nguyễn Hay
42 1887/QĐ-ĐHNL-TCCB 08/07/2015 Quyết định về việc ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  PGS. TS. Nguyễn Hay
43 175/QĐ-ĐHNL-TCCB 07/12/2015 Quyết định về việc ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai PGS. TS. Nguyễn Hay
44 2379/QĐ-ĐHNL-TCCB 26/08/2015 Quyết định về việc ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai PGS. TS. Nguyễn Hay
45 1175/QĐ-ĐHNL-PC 25/05/2013 V/v: Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh PGS. TS. Nguyễn Hay
46 2979/QĐ-ĐHNL-TCCB 15/12/2013 V/v: Phân công nhiệm vụ đối với Viên chức phòng Quản trị Vật tư PGS. TS. Nguyễn Hay

Số lần xem trang: 12624
Điều chỉnh lần cuối: 09-11-2015

Quy định, quy chế của Trường

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba một sáu bảy

Xem trả lời của bạn !